Skip to main content

Fagfolk

Til kommuner

HVORFOR ØNSKER FORÆLDRE AT HJEMMETRÆNE?

Når forældre til et barn med en hjerneskade begynder at søge information om hvilke muligheder barnet har for udvikling er de overordnede svar: tidlig og massiv indsats.

Det står desværre ofte i kontrast til de muligheder forældrene oplever at det offentlige tilbyder. Mange forældre oplever at den rådgivning der gives er begrænset til en beskrivelse af barnets situation her og nu – en diagnose. Ofte følger der en prognose med diagnosen som ikke giver mulighed for at barnet udvikler sig. Forældre fortæller om at de har fået besked på at de skal affinde sig med situationen og se tiden an. Dette er en grel modsætning til den viden der ligger om at:

  • hjernen er plastisk og kan udvikles,

  • en tidlig indsats giver bedre udvikling

  • at massiv og intensiv indsats giver resultater

Når forældre så henvender sig til fagpersoner i kommunen for at få rådgivning er svarene desværre ofte også begrænsede – tit fordi barnet har en meget specifik og sjælden diagnose og rådgiverne derfor ikke har viden om lige netop dette barns handikap og dets muligheder. Nogle forældre oplever at de muligheder og ressourcer kommunerne har for at støtte op om barnet er meget begrænsede. Når det danske sundheds system ikke giver de optimale muligheder for barnets udvikling er det naturlig for forældre selv at tage et aktivt ansvar for barnets udvikling og trivsel – de begynder derfor at hjemmetræne barnet.

HVAD ER HJEMMETRÆNING?

Hjemmetræning er en mulighed for at kommunen kan støtte op om forældre, der selv ønsker at give sit handikappede barn muligheder for udvikling.
Det siger sig selv at hvis forældre har mulighed for at lave 10 øvelser med barnet på et én til én plan giver det større muligheder for barnet end hvis det havde lavet den samme øvelse 1 gang i en institution.

Al træning har et formål: at støtte barnets udvikling og som med al mulig anden læring og udvikling sker den ikke medmindre barnet er motiveret for træningen.
Hjemmetræning vil derfor for barnet have karakter af lege og øvelser, hvor det bliver anerkendt og rost. For børn der hjemmetræner ligger der en stor tilfredsstillelse i at opnå færdigheder som følge af træningen. Selvfølgelig er forældre stolte og glade når barnet opnår en ny kompetence – men det er barnet så sandelig også! Hverken forældre eller børn vil gide at hjemmetræne i længere tid, hvis ikke barnet udviklede sig – det ville ikke give mening.

Hjemmetræning er en mulighed for at forældre kan hjælpe barnet med at udvikle sig hurtigere – det giver barnet en stigende platform mod det normale. Flere færdigheder og kompetencer hos barnet giver det bedre og flere sociale relationer. Vi oplever at når børnene udvikler sig – medfører det automatisk bedre relationer.

Hjemmetræning dækker over at forældrene selv begynder at træne med barnet, hvad og hvordan der trænes er naturligvis afhængigt af det enkelte barn. Det der kan være svært for fagprofessionelle: nemlig at møde barnet lige præcis der hvor det er – er en lille smule nemmere for forældrene da de naturligt har en større og specifik viden om eget barn. De fagprofessionelle har en specialiseret viden om et område mange børn hvorimod forældrene har en general viden om hele barnet. Derfor har forældrene en bedre mulighed for at koordinere hvad der sker for eget barn og sikre at de områder der sættes ind på – går i samme retning. Forældre har også muligheden for at sætte massiv ind på mange områder på en gang. For et barn der har massive vanskeligheder giver det god mening at sætte massivt ind. Ofte vil forældre arbejde med kost, stimulering af sanserne, motorisk udvikling af kroppen, intellektuel stimulering af hjernen, sprog, respiration osv. på én gang.

HVAD KAN KOMMUNEN GØRE FOR AT STØTTE FORÆLDRE DER HJEMMETRÆNER?

Som kommune er der store muligheder for at støtte forældre som hjemmetræner. Servicelovens § 32 giver mulighed for at støtte forældre der ønsker at hjemmetræne med tabt arbejdsfortjeneste, samt udgifter forbundet med hjemmetræningen. For at kunne støtte skal der i grove træk opfyldes fire kriterier:

  • Barnet skal være i målgruppen, dvs. visiteret til et specialiseret tilbud

  • Den ønskede træningsmetode skal imødegå barnets behov og være dokumenterbar

  • Forældrene skal ønske at hjemmetræne barnet

  • Forældrene skal være i stand til det
For selve visitationsprocessen med videre kan der læses mere i "Håndbog om udredning, visitation og hjemmetræning" udgivet af Servicestyrelsen.

Når hjemmetræningen er påbegyndt har kommunen vide muligheder for at støtte den hjemmetrænende familie. Det optimale samarbejde kendetegnes ved et godt samarbejde med familierne og holde fokus på målet: Hvordan kan vi sikre os at barnet udvikles bedst muligt?

Ved at anerkende forældrenes helhedsorienterede indsats og barnets udvikling og fremadrettet se på hvordan forældrene kan støttes i hjemmetræningen opnås en dynamisk og positiv proces.

HVORFOR SKAL HJEMMETRÆNINGEN STØTTES?

På en samfundsøkonomisk bundlinje er der rigtig mange penge i at støtte hjemmetræning. Det giver sig selv at jo mere selvhjulpent et barn bliver jo færre udgifter vil der være i løbet af hele barnets liv.

Det giver tilfredse borgere – mange undersøgelser peger på at forældre der inddrages og tager ansvar for det handikappede barns udvikling er glade for dels at få muligheden for at gøre en indsats og dels opleve succesen når barnet begynder at udvikle sig.

Endelig er kommunen forpligtet til at hjælpe børnene i deres udvikling ikke blot af etiske eller økonomiske grunde men både serviceloven der giver muligheden for at hjemmetræne, Folkeskoleloven der stiller krav til barnets alsidige udvikling, Sundhedsloven der giver barnet ret til behandling samt FN’s handikapkonvention der giver barnet ret til udvikling peger alle på barnets ret til blive i stand til på lige vilkår at indgå i samfundet.