Skip to main content

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR "HJERNEBARNET"


§ 1 NAVN

Foreningens navn er: "Hjernebarnet" med tillægsnavn/binavn: "Landsforeningen for forældre, der hjemmetræner deres børn med nedsat funktionsevne."


§ 2 HJEMSTED
Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse.

§ 3 FORMÅL
Foreningens primære formål er:

 • At udbrede kendskabet til muligheden for at træne børn med hjerneskade og særlige behov efter de forskellige metoder, der er til rådighed, med hjemmet som base og drivkraft for træningen

 • At arbejde for at sikre hjemmetræningsloven politisk.

 • At arbejde for ensartede økonomiske vilkår til forældre, der ønsker at træne deres børn, uanset hvor i landet familien er bosat.

 • At søge midler hos fonde til hjælp for foreningens arbejde.

 • At give hjælp til forældre der træner deres børn i den udstrækning det er muligt.

 • At arbejde for at dele viden og erfaringer om hjemmetræning.

 • At vejlede nye medlemmer.


§ 4 MEDLEMMER

Foreningen har to typer medlemskaber:

aktivt medlemskab

støttemedlemskab


Kun aktive medlemmer har adgang til foreningens chatforum og stemmeret på generalforsamlingen. (Et aktivt medlemskab giver én stemme)

Kun forældre, der hjemmetræner deres barn, overveje at starte hjemmetræning eller har afsluttet et hjemmetræningsforløb, kan være aktive medlemmer.

Forældre, der er udbyder af en hjemmetræningsmetode samtidig med de træner deres barn, henvises til et støttemedlemskab.§ 5 KONTINGENT
Kontingentet er løbende og skal betales en gang om året.

Hvis kontingent for det kommende år ønskes ændret, skal dette foregå på den ordinære generalforsamling.

Kontingent fastsat på Generalforsamling den 3. november 2021:

Aktivt medlemskab: kr. 350,00
Støtte medlemskab: kr. 100,00

§ 6 BESTYRELSE
Foreningen ledes af en bestyrelse på fem personer; formand, næstformand, sekretær og to menige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Det tilstræbes at tre medlemmer er på valg i ulige år, og to medlemmer er på valg i lige år, således at ca. halvdelen af medlemmerne er på valg hvert år.

Der skal vælges minimum to suppleanter til bestyrelsen. Disse vælges ligeledes på generalforsamlingen, og er på valg hvert år.

Foreningens kasserer vælges på generalforsamlingen. Det er ikke et krav, at kassereren er medlem af foreningen.

Der skal vælges en revisor til gennemgang af regnskabet. Denne vælges også på generalforsamlingen, og vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der bevilges godtgørelse af rejseomkostninger, telefongodtgørelse samt øvrige udlæg.

Mindst 3 af bestyrelsens medlemmer skal have børn, der bliver trænet efter en eller flere metoder med hjemmet som drivkraft.

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens IT-infrastruktur. Denne opgave kan dog uddelegeres til en udbyder.

Bestyrelsen må uden godkendelse fra generalforsamlingen bruge op til kr. 50.000 om året til uforudsete eller nødvendige udgifter.

§ 7 TEGNINGSBERETTIGEDE
Foreningen tegnes udadtil af formanden samt et medlem af bestyrelsen.

Ved låneoptagelse skal den samlede bestyrelse tiltræde.

§ 8 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og skal afholdes en gang om året inden udgangen af maj måned. Bestyrelsen fastsætter tid og sted for generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal indvarsles senest 3 uger før afholdelse, og det sker via e-mail til medlemmerne, hvor dagsorden skal være vedhæftet. Indkaldelsen offentliggøres endvidere på foreningens hjemmeside.

Generalforsamlingens dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden, og godkendelse af beretningen.
 4. Kassererens beretning, og godkendelse af regnskabet.
 5. Budget for næste år, og fastsættelse af næste års kontingent
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg til bestyrelsen og suppleant for disse.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og indkomne forslag skal udsendes til foreningens medlemmer via e-mail senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer eller 4 af bestyrelsens medlemmer kræver det. Kravet skal være skriftligt, og bestyrelsen skal herefter indkalde til den ekstraordinære generalforsamling, der skal være afholdt senest 6 uger efter kravet er gjort gældende.

§ 10 AFSTEMNINGER
Kun medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, kan deltage og have stemmeret på generalforsamlingen. Man skal møde personligt op for at kunne stemme.

Støttemedlemmer har ikke stemmeret.

Ved beslutninger angående foreningens opløsning, skal det vedtages af 2/3 af foreningens totale antal stemmeberettigede. Hvis en sådan beslutning ikke opnår det fornødne antal stemmer på den ordinære generalforsamling, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som skal være afholdt senest 60 dage efter den ordinære generalforsamling. Hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer her stemmer for beslutningen, kan foreningen opløses.

Ved beslutninger angående foreningens vedtægter, kræves det, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på den ordinære generalforsamling stemmer for ændringerne, ellers vil de blive forkastet.

Alle andre afstemninger på generalforsamlinger afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Afstemning foregår ved håndsoprækning. Hvis en deltager ønsker skriftlig afstemning, skal dette accepteres. Der kan ikke meddeles fuldmagt.

§ 11 HÆFTELSE
Foreningen hæfter alene med sin formue.
Medlemmer hæfter ikke personligt.

§ 12 REGNSKAB OG REVISION
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af revisoren valgt på den ordinære generalforsamling som omtalt under § 8.

§ 13 FORENINGENS OPLØSNING
I tilfælde af foreningens opløsning, skal en eventuel formue overdrages til Fonden Mindsteps Videncentres træningssteder.


Vedtaget på Generalforsamling den 3. november 2021.